Creating and Using Stored Functions

Stored Functions worden op dezelfde wijze gedefinieerd als Stored Procedures, behalve dat het commando de opdracht CREATE FUNCTION moet gebruiker. En hoewel het voor een Stored Procedure niet verplicht is om om een retourwaarde terug te geven moet een Stored Function een retourwaarde teruggeven.

Hier is een eenvoudig voorbeeld van een opgeslagen functie, die een geformatteerde versie van de huidige datum teruggeeft:

MSSQL

CREATE FUNCTION [dbo].[today]()
RETURNS VARCHAR(255)
BEGIN
  RETURN FORMAT(GETDATE(),'dd MMMM yyyy')
END;

Command(s) completed successfully.

MySQL

DELIMITER //
CREATE FUNCTION today()
RETURNS VARCHAR(255)
BEGIN
  RETURN DATE_FORMAT(NOW(),'%D %M %Y');
END //

(0 row(s) affected)

Net als bij de opdracht CREATE PROCEDURE, moet het commando CREATE FUNCTION gevolgd worden door de naam van de opgeslagen functie. Dezelfde regels die gelden voor procedurenamen gelden ook voor functienamen. Eventuele invoerparameters van de functie worden weergegeven tussen haakjes na de naam functie, samen met hun gegevenstype. De functie van de geretourneerde waarde (slechts een enkele retourwaarde is mogelijk) wordt weergegeven door een verplichte RETURNS clausule dat de haakjes volgt; deze RETURNS clausule specificeert het gegevenstype van de return waarde.

Het hoofdgedeelte van de functie kan SQL-statements, variabele definities, conditionele testen, loops, en error handlers bevatten. Het moet eveneens RETURN statement bevatten, waarbij de waarde wordt bepaald wat naar de oproepende instantie wordt geretourneerd. Echter, omdat opgeslagen functies geen resultaat sets kan terugkeren, zorg ervoor dat uw RETURN statement niet de uivoer van een SELECT (of een andere opdracht met resultaat set ) teruggeeft.

Wanneer SQL een RETURN-instructie binnen een opgeslagen functie tegenkomt, stopt de verwerking op dat punt en verlaat de functie met de opgegeven return waarde.

Om een opgeslagen functie aan te roepen, hoeft u niet het CALL commando te gebruiken; u kunt in de plaats daarvan de functienaam in een SQL-instructie gebruiken, zoals u zou doen voor iedere andere ingebouwde functie. Hier is een voorbeeld:

MSSQL

SELECT [dbo].[today]();

(1 row(s) affected)
(No column name)
106 March 2016

MySQL

SELECT today();

(1 row(s) returned)
today()
16th March 2016

Een opgeslagen functie kan men verwijderen met de opdracht DROP FUNCTION met de functienaam als argument:

MSSQL

DROP FUNCTION [dbo].[today];

Command(s) completed successfully.

MySQL

DROP FUNCTION today;

(0 row(s) affected)

Om het hoofdgedeelte van een specifieke opgeslagen functie weer te geven, gebruikt u het commando SHOW CREATE FUNCTION (MYSQL) / EXEC (MSSQL) met de functie naam als argument. Dit is een opdracht met restricties; het zal enkel worden uitgevoerd alleen als u de maker van de procedure of SELECT privileges op de proc grant table (privileges worden in detail besproken in hoofdstuk 11). Hier is een voorbeeld:

MSSQL

EXEC sp_helptext '[dbo].[today]';

Command(s) completed successfully.

HTML clipboard

Text
1CREATE FUNCTION [dbo].[today]()
2RETURNS VARCHAR(255)
3BEGIN
4RETURN FORMAT(GETDATE(),’dd/MM/yy’)
5END;

MySQL

SHOW CREATE FUNCTION today;

(1 row(s) returned)

HTML clipboard

Functiontoday
sql_modeSTRICT_TRANS_TABLES,
NO_AUTO_CREATE_USER,
NO_ENGINE_SUBSTITUTION
Create FunctionCREATE DEFINER=`root`@`%` FUNCTION `today`() RETURNS varchar(255) CHARSET utf8
BEGIN
RETURN DATE_FORMAT(NOW(),’%DÂ %MÂ %Y’);
END
character_set_clientutf8
collation_connectionutf8_general_ci
Database Collationutf8_general_ci

Om een lijst van alle opgeslagen functies op de server weer te geven, gebruikt u het commando SHOW FUNCTION STATUS (MySQL) / SELECT * FROM sys.objects WHERE type_desc LIKE ‘%FUNCTION%’ (MSSQL). U kunt de uitvoer van deze opdracht te filteren met een WHERE-clausule, zoals afgebeeld:

MSSQL

SELECT *
FROM sys.objects
WHERE type_desc LIKE '%FUNCTION%';

(1 row(s) affected)

HTML clipboard

nameobject_idprincipal_idschema_idparent_object_idtypetype_desccreate_datemodify_dateis_ms_shippedis_publishedis_schema_published
1today917578307NULL10FNSQL_SCALAR_FUNCTION2016-03-06 10:49:38.4432016-03-06 10:49:38.443000

MySQL

SHOW FUNCTION STATUS WHERE db='db1';

(4 row(s) returned)

HTML clipboard

DbNameTypeDefinerModifiedCreatedSecurity_typeCommentcharacter_set_clientcollation_connectionDatabase Collation
db1get_airport_namesFUNCTIONroot@%4-3-2016 05:444-3-2016 05:44DEFINERutf8utf8_general_ciutf8_general_ci
db1get_circle_areaFUNCTIONroot@%3-3-2016 22:493-3-2016 22:49DEFINERutf8utf8_general_ciutf8_general_ci
db1get_circle_area_parametresFUNCTIONroot@%3-3-2016 22:553-3-2016 22:55DEFINERutf8utf8_general_ciutf8_general_ci
db1todayFUNCTIONroot@%6-3-2016 11:006-3-2016 11:00DEFINERutf8utf8_general_ciutf8_general_ci

Input Parameters

Omdat opgeslagen functies een aparte RETURNS clausule gebruiken om hun uitvoer te bepalen, wordt verondersteld dat alle parameters die binnen de haakjes bevinden van de functie definitie invoerparameters te zijn, en zijn de OUT en INOUT sleutelwoorden niet nodig (of ondersteund) voor de input lijst met argumenten . Deze ingangsparameters kunnen vervolgens worden gemanipuleerd of worden gebruikt voor berekeningen in het hoofdgedeelte van de functie, zoals in het volgende voorbeeld:

MSSQL

CREATE FUNCTION get_circle_area(@radius INT)
RETURNS FLOAT
BEGIN
  RETURN PI() * @radius * @radius;
END;

Command(s) completed successfully.

MySQL

DELIMITER //
CREATE FUNCTION get_circle_area(radius INT)
RETURNS FLOAT
BEGIN
  RETURN PI() * radius * radius;
END//

(0 row(s) affected)

U kunt aan deze functie de lengte van de straal van een cirkel doorgeven om de bijbehorende omtrek van de cirkel te ontvangen, zoals getoond:

MSSQL

SELECT [dbo].[get_circle_area](10);

(1 row(s) affected)
(No column name)
1314,159265358979

MySQL

SELECT get_circle_area(10);

(1 row(s) returned)
get_circle_area(10)
1314.1592712402344

Uit een opgeslagen functie kunt U ook direct lezen en schrijven van sessievariabelen. Beschouw het volgende voorbeeld, welk vorige voorbeeld herziet en sessievariabelen gebruikt voor zowel de input en output:

Tot Microsoft SQL Server 2016 had men enkel de mogelijkheid om één enkele vaste sessievariabele te gebruiken namelijk CONTEXT_INFO(). Deze is beperkte 128 bytes grootte. Vanaf SQL Server 2016 is de nieuwe sessievariabele SESSION_CONTEXT() geïntroduceerd welke een aantal significante beperkingen heeft weggenomen.

Het gebruik van tijdelijke tabellen biedt ook de mogelijkheid om tijdelijke variabelen aan te maken voor de duur van een sessie.

https://www.simple-talk.com/sql/t-sql-programming/temporary-tables-in-sql-server/
http://www.sqlines.com/articles/sql-server/local_and_global_temporary_tables#global-temporary-tables
http://www.codeproject.com/Articles/39131/Global-Variables-in-SQL-Server
http://weblogs.sqlteam.com/mladenp/archive/2007/04/23/60185.aspx
https://www.mssqltips.com/sqlservertip/4094/phase-out-contextinfo-in-sql-server-2016-with-sessioncontext/

MSSQL

MySQL

DELIMITER //
CREATE FUNCTION get_circle_area()
RETURNS INT
BEGIN
  SET @area = PI() * @radius * @radius;
  RETURN NULL;
END //
(0 row(s) affected)
SET @radius=2
(0 row(s) affected)
SELECT @area;

(1 row(s) returned)
@area
112.566370614359172

Net zoals bij stored procedures kunnen opgeslagen functies ook tabellen manipuleren. Hier is een voorbeeld:

In MSSQL is het niet mogelijk om via een function records aan een tabel toe te voegen. Men zal volgende foutmelding ontvangen:

‘Invalid use of a side-effecting operator ‘INSERT’ within a function.’

Men dient hiervoor een procedure gebruiken.

MSSQL

CREATE PROCEDURE add_flight_dep(
  @fid INT, @depday INT, @deptime TIME)
AS
INSERT INTO flightdep (FlightID, DepDay, DepTime)
VALUES (@fid, @depday, @deptime);

(0 row(s) affected)
EXEC [dbo].[add_flight_dep] 
  @fid=1, @depday=2, @deptime='12:35'

(1 row(s) affected)
SELECT DepDay, DepTime
FROM flightdep
WHERE FlightID = 1;

(1 row(s) affected)
DepDayDepTime
1212:35:00.0000000

MySQL

DELIMITER //
CREATE FUNCTION add_flight_dep
  (
  fid INT, depday INT, deptime TIME
  )
RETURNS INT
BEGIN
INSERT INTO flightdep (FlightID, DepDay, DepTime)
VALUES (fid, depday, deptime);
RETURN 1;
END //

(0 row(s) affected)
SELECT add_flight_dep(1, 2, '12:35');
(1 row(s) returned)
add_flight_dep (1, 2, ’12:35′)
11
SELECT DepDay, DepTime
FROM flightdep
WHERE FlightID = 1;

(1 row(s) returned)
DepDayDepTime
1212:35:00

Hoe kan ik een verzameling van waarden teruggeven vanuit een Stored Function?

Onder de huidige implementatie van MySQL, kan een opgeslagen functie alleen een enkele waarde teruggeven. Echter, er is een oplossing: maak een tijdelijke tabel aan in het hoofdgedeelte van de functie om de geretourneerde waarden op te slaan, en vervolgens kan men deze tabel buiten de functie benaderen. Hier is een voorbeeld:

MSSQL

MySQL

DELIMITER //
CREATE FUNCTION get_airport_names(min_terminals INT)
RETURNS INT
BEGIN
  DECLARE count INT DEFAULT 0;
  CREATE TEMPORARY TABLE
  IF NOT EXISTS
  get_airport_names_out (value VARCHAR(255));
  DELETE FROM get_airport_names_out;
  INSERT INTO get_airport_names_out (value)
  SELECT AirportName FROM airport
  WHERE NumTerminals >= min_terminals;
  SELECT COUNT(value) INTO count
  FROM get_airport_names_out;
  RETURN count;
END//

(0 row(s) affected)
SELECT get_airport_names(3);

(1 row(s) returned)
get_airport_names(3)
14
SELECT value
FROM get_airport_names_out;

(4 row(s) returned)
value
1Heathrow Airport
2Barcelona International Airport
3Barajas Airport
4Changi Airport