Naast het opslaan en ophalen van waarden in variabelen, laat MySQL toe om programmeurs verschillende omstandigheden te evalueren die zich voordoen tijdens het uitvoeren van een routine en beslissingen te nemen op basis van deze condities. Deze voorwaarden kunnen worden uitgedrukt met behulp van twee soorten voorwaardelijke constructies: de IF constructie en de CASE constructie.

De IF Constructie

De MySQL IF constructie biedt een handige manier om de sturing binnen een opgeslagen routine te veranderen. In zijn eenvoudigste vorm, zal het een conditie testen en voert het een reeks opdrachten uit als de voorwaarde waar is. Als volgt zijn de volgende drie algemene vormen van deze constructie:

IF [val 1]
  THEN [result 1];
ELSE [result 2];
END IF;

IF [val 1]
  THEN [result 1]
ELSEIF [val 2]
  THEN [result 2]
ELSEIF [val 3]
  THEN [result 3]
...
ELSEIF [val n]
  THEN [result n]
ELSE [default result]
END IF;

In het volgende voorbeeld, welke de eerste vorm illustreert, zal de functie enkel een bericht teruggeven op weekdagen.

MSSQL

CREATE FUNCTION what_is_today()
RETURNS VARCHAR(255)
BEGIN
  DECLARE @message VARCHAR(255);
  IF DATEPART(WEEKDAY, GETDATE()) BETWEEN 2 AND 6
    BEGIN 
      SET @message = 'Today is a weekday';
    END
  RETURN @message;
END;

Command(s) completed successfully.
SELECT [dbo].[what_is_today]();

(1 row(s) affected)
(No column name)
1Today is a weekday

MySQL

DELIMITER //
CREATE FUNCTION what_is_today()
RETURNS VARCHAR(255)
BEGIN
  DECLARE message VARCHAR(255);
  IF DAYOFWEEK(NOW()) BETWEEN 2 AND 6
    THEN SET message = 'Today is a weekday';
  END IF;
RETURN message;
END //

(0 row(s) affected)
SELECT what_is_today();

(1 row(s) returned)
what_is_today()
1Today is a weekday

Met een iets meer complexe versie van de IF constructie kunt u een alternatieve reeks acties te definiëren voor wanneer de voorwaarde onwaar is. Beschouw het volgende voorbeeld, waarbij de functie verschillende berichten op weekdagen en weekends teruggeeft.

MSSQL

CREATE FUNCTION what_is_today()
RETURNS VARCHAR(255)
BEGIN
  DECLARE @message VARCHAR(255);
  IF DATEPART(WEEKDAY, GETDATE()) BETWEEN 2 AND 6
    BEGIN 
      SET @message = 'Today is a weekday';
    END
  ELSE
    BEGIN
      SET @message = 
        'Today is a Saturday or Sunday';
    END
  RETURN @message;
END;

Command(s) completed successfully.
SELECT [dbo].[what_is_today]();

(1 row(s) affected)
(No column name)
1Today is a weekday

MySQL

DELIMITER //
CREATE FUNCTION what_is_today()
RETURNS VARCHAR(255)
BEGIN
  DECLARE message VARCHAR(255);
  IF DAYOFWEEK(NOW()) BETWEEN 2 AND 6
    THEN SET message = 'Today is a weekday';
  ELSE SET message = 
    'Today is a Saturday or Sunday';
  END IF;
RETURN message;
END //

(0 row(s) affected)
SELECT what_is_today();

(1 row(s) returned)
what_is_today()
1Today is a weekday

De IF constructie kan van pas komen bij het schrijven van opgeslagen procedures die tabelgegevens bijwerken of invoegen. Neem bijvoorbeeld de volgende procedure, die enkel een nieuw vliegtuigtyperecord invoegt als deze nog niet eerder bestaat. De procedure accepteert een vliegtuigtypenaam als invoer argument. Het controleert vervolgens de tabel van de vliegtuigsoorten om te zien of er een record met dezelfde gegevens al bestaat en voegt de nieuwe record alleen in als het nog niet bestaan. Een IF constructie wordt gebruikt om deze beslissing te nemen, waarbij de retourwaarde van de procedure ingesteld is op 0 of 1, afhankelijk van de vraag of de INSERT plaatsvond.

MSSQL

CREATE PROCEDURE add_aircraft_type(@aname VARCHAR(255))
AS
DECLARE @count INT, @lastid INT, @retval INT;
SELECT @count = COUNT(AircraftTypeID) 
FROM aircrafttype
WHERE AircraftName = @aname;
IF @count = 0
  BEGIN 
    SELECT @lastid = MAX(AircraftTypeID) 
    FROM aircrafttype;
    INSERT INTO aircrafttype(
      AircraftTypeID, AircraftName)
    VALUES ((@lastid+1), @aname);
    SET @retval = 1;
  END
ELSE 
  BEGIN
    SET @retval = 0;
  END
SELECT @retval;

Command(s) completed successfully.
EXEC add_aircraft_type @aname = 'Boeing 747';

(1 row(s) returned)

HTML clipboard

(No column name)
10
EXEC add_aircraft_type @aname = 'Cessna C60';

(1 row(s) returned)
SELECT AircraftName FROM aircrafttype;

(7 row(s) returned)
AircraftName
1Boeing 747
2Boeing 767
3Airbus A300/310
4Airbus A330
5Airbus A340
6Airbus A380
7Cessna C60

MySQL

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE add_aircraft_type(
  IN aname VARCHAR(255))
BEGIN
  DECLARE count, lastid, retval INT;
  SELECT COUNT(AircraftTypeID) INTO count
  FROM aircrafttype
  WHERE AircraftName = aname;
  IF count = 0
    THEN SELECT MAX(AircraftTypeID) INTO lastid
    FROM aircrafttype;
    INSERT INTO aircrafttype(AircraftTypeID, 
      AircraftName)
    VALUES ((lastid+1), aname);
    SET retval = 1;
  ELSE SET retval = 0;
  END IF;
SELECT retval;
END //

(0 row(s) affected)
CALL add_aircraft_type('Boeing 747');

(1 row(s) returned)

HTML clipboard

retval
10
CALL add_aircraft_type('Cessna C60');

(1 row(s) returned)
CALL add_aircraft_type('Cessna C60');

(7 row(s) returned)
AircraftName
1Boeing 747
2Boeing 767
3Airbus A300/310
4Airbus A330
5Airbus A340
6Airbus A380
7Cessna C60

Zoals reeds is aangetoond, is het met de IF-ELSE-versie van de IF constructie mogelijk om twee condities te definiëren: een ware toestand en een onware toestand. In werkelijkheid, is het echter waarschijnlijk dat u te maken krijgt met meer dan alleen twee uitkomsten. Voor deze situaties biedt MySQL een complexere uitvoering van de IF constructie. Beschouw het volgende voorbeeld, dat voor iedere dag van de week een andere boodschap illustreert.

MSSQL

CREATE FUNCTION todays_child()
RETURNS VARCHAR(255)
BEGIN
  DECLARE @message VARCHAR(255);
  IF DATEPART(WEEKDAY, GETDATE()) = 2
    BEGIN
      SET @message = 
      'Monday''s child is fair of face.';
    END
  ELSE IF DATEPART(WEEKDAY, GETDATE()) = 3
    BEGIN 
      SET @message = 
      'Tuesday''s child is full of grace.';
    END
  ELSE IF DATEPART(WEEKDAY, GETDATE()) = 4
    BEGIN
      SET @message = 
      'Wednesday''s child is full of woe.';
    END
  ELSE IF DATEPART(WEEKDAY, GETDATE()) = 5
    BEGIN 
      SET @message = 
      'Thursday''s child has far to go.';
    END
  ELSE IF DATEPART(WEEKDAY, GETDATE()) = 6
    BEGIN 
      SET @message = 
   'Friday''s child is loving and giving.';
    END
  ELSE IF DATEPART(WEEKDAY, GETDATE()) = 7
    BEGIN 
      SET @message = 
      'Saturday''s child works hard 
      for a living.';
    END
  ELSE 
    BEGIN
      SET @message = 
      'Sunday''s child is bonny and blithe 
      and good and gay.';
    END
RETURN @message;
END;

Command(s) completed successfully.
SELECT [dbo].[todays_child]();

(1 row(s) affected)
(No column name)
1Tuesday’s child is full of grace.

MySQL

DELIMITER //
CREATE FUNCTION todays_child()
RETURNS VARCHAR(255)
BEGIN
  DECLARE message VARCHAR(255);
  IF DAYOFWEEK(NOW()) = 2
    THEN SET message = 
    'Monday\'s child is fair of face.';
  ELSEIF DAYOFWEEK(NOW()) = 3
    THEN SET message = 
    'Tuesday\'s child is full of grace.';
  ELSEIF DAYOFWEEK(NOW()) = 4
    THEN SET message = 
    'Wednesday\'s child is full of woe.';
  ELSEIF DAYOFWEEK(NOW()) = 5
    THEN SET message = 
    'Thursday\'s child has far to go.';
  ELSEIF DAYOFWEEK(NOW()) = 6
    THEN SET message = 
    'Friday\'s child is loving and giving.';
  ELSEIF DAYOFWEEK(NOW()) = 7
    THEN SET message = 
    'Saturday\'s child works hard for a 
    living.';
  ELSE 
    SET message = 
    'Sunday\'s child is bonny and blithe 
    and good and gay.';
  END IF;
RETURN message;
END //

(0 row(s) affected)
SELECT todays_child();

(1 row(s) returned)
todays_child()
1Tuesday’s child is full of grace.

De CASE constructie

Een alternatief voor de IF-ELSE ELSEIF– versie van de IF constructie is de CASE constructie, wat ook toelaat omverschillende omstandigheden te testen. Het formaat van de CASE constructie is enigszins complex, en ziet er meestal als volgt uit:

CASE [expression to be evaluated]
WHEN [val 1]
  THEN [result 1];
WHEN [val 2]
  THEN [result 2];
...
WHEN [val n]
  THEN [result n];
ELSE [default result];
END CASE;

Hier is het eerste argument de waarde of expressie die moet worden geëvalueerd; Dit wordt gevolgd door een reeks ALS-DAN blokken, die elk de waarde specificeren waartegen het eerste argument moet worden vergeleken en het resultaat dat moet worden geretourneerd als de vergelijking waar is. De volledige reeks van ALS-DAN blokken wordt beëindigd door een ELSE blok, dat het standaard resultaat geeft in het geval dat geen van de voorgaande blokken een overeenkomst geeft. Het hele blok moet worden afgesloten met een END CASE. In het geval dat er geen ELSE blok is gespecificeerd en geen van de ALS-DAN vergelijkingen een ‘waar’ retourneert, retourneert MySQL een NULL. Het volgende voorbeeld is een revisie van het eerdere voorbeeld uit de IF-constructie waar we nu gebruik zullen maken van de CASE-constructie. MSSQL behandelt een CASE constructie als een expressie en niet als een opdracht (zie http://sqlperformance.com/2014/06/t-sql-queries/dirty-secrets-of-the-case-expression).

MSSQL

CREATE FUNCTION todays_child()
RETURNS VARCHAR(255)
BEGIN
DECLARE @message VARCHAR(255), 
@today INT = DATEPART(WEEKDAY, GETDATE());
SET @message =
CASE @today
  WHEN 2
    THEN 'Monday''s child is fair of face.'
  WHEN 3
    THEN 'Tuesday''s child is full of grace.'
  WHEN 4
    THEN 'Wednesday''s child is full of woe.'
  WHEN 5
    THEN 'Thursday''s child has far to go.'
  WHEN 6
    THEN 'Friday''s child is loving and giving.'
  WHEN 7
    THEN 'Saturday''s child works 
       hard for a living.'
  ELSE 'Sunday''s child is bonny and 
     blithe and good and gay.'
END;
RETURN @message;
END;

Command(s) completed successfully.
SELECT [dbo].[todays_child]();

(1 row(s) affected)
(No column name)
1Tuesday’s child is full of grace.

MySQL

DELIMITER //
CREATE FUNCTION todays_child()
RETURNS VARCHAR(255)
BEGIN
DECLARE message VARCHAR(255);
CASE DAYOFWEEK(NOW())
  WHEN 2
    THEN SET message = 
    'Monday\'s child is fair of face.';
  WHEN 3
    THEN SET message = 
    'Tuesday\'s child is full of grace.';
  WHEN 4
    THEN SET message = 
    'Wednesday\'s child is full of woe.';
  WHEN 5
    THEN SET message = 
    'Thursday\'s child has far to go.';
  WHEN 6
    THEN SET message = 
    'Friday\'s child is loving and giving.';
  WHEN 7
    THEN SET message = 
    'Saturday\'s child works hard for a 
    living.';
  ELSE SET message = 
  'Sunday\'s child is bonny and blithe 
  and good and gay.';
END CASE;
RETURN message;
END //

(0 row(s) affected)
SELECT todays_child();

(1 row(s) returned)
todays_child()
1Tuesday’s child is full of grace.

Het volgende voorbeeld maakt in de opgeslagen procedure gebruik van een CASE-contstructie om via een UPDATE-opdracht de status van een route te wisselen. De ingangen ‘red’ en ‘green’ worden gebruikt om de status van een route in te stellen op respectievelijk 0 of 1. In MySQL moet men opletten dat de ELSE clausule een leeg BEGIN … END blok bevat om te voorkomen dat er een fout wordt weergegeven als er een niet overeenkomende invoerparameter wordt meegegeven aan de procedure.

MSSQL

CREATE PROCEDURE change_route_status
  (
  @rid INT, @color VARCHAR(10)
  )
AS
  UPDATE route
  SET Status = CASE @color
  WHEN 'red'
    THEN 0
  WHEN 'green'
    THEN 1
  ELSE
    Status
  END
WHERE RouteID = @rid;

Command(s) completed successfully.
SELECT RouteID, Status
FROM route
WHERE RouteID = 1192;

(1 row(s) affected)
RouteIDStatus
111920
EXEC [dbo].[change_route_status] 
  @rid = 1192, @color = 'green';

(1 row(s) affected)
SELECT RouteID, Status
FROM route
WHERE RouteID = 1192;

(1 row(s) affected)
RouteIDStatus
111921
EXEC [dbo].[change_route_status] 
@rid = 1192, @color = 'blue';

(1 row(s) affected)

MySQL

DELIMITER //
CREATE PROCEDURE change_route_status
  (
  IN rid INT, IN color VARCHAR(10)
  )
BEGIN
  CASE color
  WHEN 'red'
    THEN UPDATE route
    SET Status = 0
    WHERE RouteID = rid;
  WHEN 'green'
    THEN UPDATE route
    SET Status = 1
    WHERE RouteID = rid;
  ELSE
    BEGIN
    END;
  END CASE;
END //

(0 row(s) affected)
SELECT RouteID, Status
FROM route
WHERE RouteID = 1192;

(1 row(s) returned)
RouteIDStatus
111920
CALL change_route_status(1192, 'green');

(0 row(s) affected)
SELECT RouteID, Status
FROM route
WHERE RouteID = 1192;

(1 row(s) returned)
RouteIDStatus
111921
CALL change_route_status(1192, 'blue');

(0 row(s) affected)